عرق شیرین بیان

نام محصول : عرق شیرین بیان

کد محصول :

نوع محصول :

قیمت : 100000 ریال

ارتباط با واحد بازرگانی اینترنتی

همراه : 989135735460+ تلفن: 983155503627+ ایمیل : sale@dorringolab.com
عرق شیرین بیان+خواص عرق شیرین بیان+شیرین بیان+گیاه شیرین بیان+خواص عرق شیرین بیان

عرق شیرین بیان

خواص عرق شیرین بیان:
رفع ترشی معده، مفیدجهت زخم اثنی اعشرومعده، ضدعفونی مجاری تنفسی و گلودرد، رفع تشنگی و ضدغللظت خون(طبیعت گرم)